تعبیر خواب عروسی از امام صادق

۳ـ اگر خواب ببینید با کسی پیمان ازدواج میبندید ، نشانه آن است که خبرهایی ناگوار خواهید شنید .

۴ـ اگر خواب ببینید در جشن ازدواج کسی شرکت کرده اید ، نشانه آن است که امور شغلی به طرز باور نکردنی ، امید بخش خواهد شد . و از فکر کردن به افراد مورد علاقهخود لذت زیادی خواهید برد .

۵ـ اگر خواب ببینید در جشن ازدواح واقعه ای ناگوار رخ میدهد یا عروسی و عزا با هم باشد و یا عروسی با گریه و زاری می باشد ، علت آن است  که به بیماری مبتلا خواهید شد . یا از مرگ یکی از اعضای خانواده خود رنج خواهید کشید .

ادامه مطلب   
نویسنده : spm ; ساعت ۱٠:۳٤ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٩ فروردین ،۱۳٩٦
تگ ها :

تعبیر خواب غرق شدن در دریا

غرق شدن در دریا (قرق شدن در دریا) : مشکلات و سختی

صیادی و صید ماهی از دریا : روزی و نعمت .

گرفتن شن و ماسه ی دریا در دست یا روی بدن : به آرزوهایتان خواهید  رسید – پس از عبور از سختی ها

حضرت یوسف : تعبیر خواب دریا نشانه ی شانس و اقبال شما در  زندگیست همانطور که دریا باشد .

ادامه مطلب   
نویسنده : spm ; ساعت ٢:۱٧ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٩ فروردین ،۱۳٩٦
تگ ها :

تعبیر خواب آتش در بیابان

جابر مغربی گوید:
اگر بیند که در بیابان آتش می افروخت که مردمان از نور آن آتش راه می یافتند، و هر کس به موضع و مقام خویش می رفتند، دلیل کند که از علم و حکمت او بهره یابند و راه راست گیرند.
اگر بیند که آن آتش فرو می رود و نور او زایل می گردد، دلیل کند که احوالش متغیر باشد و از دنیا رحلت کند و اگر بیند که آن آتش در بیابان افروخت، نه به راه راست، دلیل که علم او مردمان را به راه ضلالت برد.
اگر بیند که آتشی در موضعی برافروخت، تا آن موضع را بسوزد، و آتش آن را بسوخت و از بازرگانان بود، دلیل که خرید و فروخت به نفاق کند و مالش حرام بود.
اگر بیند که از خانه همسایه آتش همی برد، دلیل کند که مالی حرام بدو رسد.

ادامه مطلب   
نویسنده : spm ; ساعت ۱٢:۳٥ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۸ فروردین ،۱۳٩٦
تگ ها :

تعبیر خواب مدفوع مرده

دیدن مدفوع مرده : ثروت  باد آورده به شما خواهد رسید . ( دست از تلاش در زندگی نکشید . به راه و هدفتان ادامه دهید که در همین راه این ثروت به شما می رسد )

اگر فقط جایی هستید که بوی مدفوع به مشامتان می رسد : در زندگی موقعیت های مناسبی برای کسب در آمد نصیبتان می شود که برای انتخاب آن نیاز به مشورت با اشخاص عالم و دانا و خبره در آن کار دارید .

ادامه مطلب   
نویسنده : spm ; ساعت ٩:٢٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٧ فروردین ،۱۳٩٦
تگ ها :

دیدن حلقه طلا در خواب

 

دیدن حلقه طلا در خواب اگر زرد باشد با همسری ثروتمند ازدواج می کند اگر حلقه طلای سفید باشد با همسری ازدواج می کند که علاوه بر ثروت اخلاق های نیکوی زیادی دارد .

برای دیدن تعبیر کامل خواب طلا برو به تعبیر خواب طلا

 در تمام جوامع تعبیر خواب را یک الگو برای زندگی می دانند . در این میان تعبیر خواب به عقاید و اعتقادات نیز بر می گردد . یعنی بسته به اینکه چه عقیده و اعتقادی دارید تعبیر خواب شما نیز متغییر است .

ادامه مطلب   
نویسنده : spm ; ساعت ٤:٢٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٦ فروردین ،۱۳٩٦
تگ ها :

کشتن موش در خواب تعبیرش چیست ؟

کشتن موش در خواب یا دیدن موش کشته شده و مرده ، نشانه پیروزی بر دشمنان است .

دیدن موش در خانه نشان از دزد است . دیدن موشهای زیاد در خانه نشان از این هست که افراد خانه قدر زحمات شما را نمی دانند و ظاهر و باطنشان فرق می کند . دیدن موش در رختخواب یا در قفس نشان از همسری نابکار است .

ادامه مطلب   
نویسنده : spm ; ساعت ٢:۱٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٦ فروردین ،۱۳٩٦
تگ ها :

تعبیر خواب اسب آرام

اسماعیل بن اشعث می گوید :

اگر ببیند که بر اسب رهوار نشسته است ، دلیل که زن توانگر با صلاح به زنی بخواهد و اگر اهل آن نباشد ، وی را به چنین زنی مصاحبت افتد و از او منفعت و نیکویی یابد . اگر دید گوش اسب او بریده بود ، دلیل که پیغام مهتران از او بریده شود . اگر دید اسب بسر درآمد و زود برخاست ، دلیل که در بعضی از شغل وی خلل افتد و دیگر بار به صلاح باز آید . اگر دید اسبی خرید بی دم و بر وی نشست ، دلیل که زنی بی اصل را به زنی بخواهد . اگر دید با اسب به هوا بر شد و بعد از آن از هوا فرود آمد ، دلیل که بر دست پادشاه هلاک شود . اگر دید اسب وی را بدزدید ، بیم بود که عیالش هلاک شود . اگر ببیند اسب وی گم شد ، دلیل که زن را طلاق دهد . اگر دید اسب خویش را بفروخت ، دلیل که عز و جاه او کم شود ، یا عیال از وی جدا شود .

برای دیدن متن کامل تعبیر خواب اسب برو به تعبیر خواب اسب

ادامه مطلب   
نویسنده : spm ; ساعت ۱۱:۳٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٦ فروردین ،۱۳٩٦
تگ ها :

تعبیر خواب شانه کردن موها

آنلی بیتون م‏یگوید :

۱ـاگر زنی خواب ببیند به گیسوان زیبای خود شانه می زند یا در حالآرایش یا  رنگ کردن یا مش کردن موهایش یا بافتن موهایش هست ، علامت آن است که در امور مربوط به خود چندان دقتی به خرج نمی دهد و با این کار موقعیت پیشرفت ، در زندگی را از دست می دهد .

۲ـ اگر مردی خواب ببیند موی سرش را کوتاه می کند ، علامت آن است که برای دست و دل بازی و سخاوتش فقیر خواهد شد ، و از نگرانی و اضطراب بیمار می شود .

۳ـ اگر خواب ببینید موی سرتان خاکستری می شود ، نشانه نزدیک شدن  به مرگ است و اینکه شایعات بی اساسی درباره نزدیکان یا دوستان در خانواده شما منتشر است .

ادامه مطلب   
نویسنده : spm ; ساعت ۳:٥٩ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٦ فروردین ،۱۳٩٦
تگ ها :

← صفحه بعد